Budowa nowej hali tenisowej i zapytania ofertowe

Z przyjemnością informuje, że w najbliższym czasie Klub BKT Advantage B-B rozpoczyna budowę nowej hali tenisowej w ramach "Projektu budowlanego zmiany konstrukcji istniejących dwóch hal namiotowych na jedną halę o konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstowych i ze zbiornikiem na deszczówkę"

Projekt został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę nr 111/2017 w dniu 13.02.2017 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017

Umowa o dofinansowanie z 23.06.2017 r.

Harmonogram inwestycji:

1. Rozebranie istniejących hal namiotowych i uporządkowanie terenu

przełom czerwca/lipca 2017 r.


2. Wykonanie fundamentów - I połowa lipca 2017 r.

Wniosek o oferty na wykonanie fundamentów udostępniony na stronie 2.07.2017 r.

Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej przystępuje do realizacji zadania pn. „Wykonanie fundamentów pod halę tenisową wg projektu budowlanego zmiany konstrukcji istniejących dwóch hal namiotowych na jedną halę o konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych i ze zbiornikiem na deszczówkę”. Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio na terenach Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20, 43-346 Bielsko-Biała.

Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej posiada projekt budowlany
z niezbędnymi pozwoleniami dla w/w przedsięwzięcia. Realizacja jest planowana w terminie od dnia 6 lipca 2017 roku do dnia 22 lipca 2017 roku.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz §11 umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w robót budowlanych. Podstawą wyboru Wykonawcy, będzie spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego oraz najniższa cena oferty
(z należnym VAT) za realizację całości zadania.

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie cenowym jest łączne spełnienie następujących wymagań :

 1. wykonanie w ostatnich 5-ciu latach, co najmniej trzech zadań budowlanych o wartości minimum 100.000,00 zł każde i zakresie rzeczowym porównywalnym do inwestycji będącej przedmiotem konkursu (wykaz zadań w załączniku nr 1 do formularza oferty wraz z referencjami),
 2. formalne zapoznanie się oferenta i zaakceptowanie warunków umowy zawartej
  z MSiT,
 3. udokumentowane dysponowanie własnymi środkami finansowymi na koncie bankowym, bądź zdolnością kredytową w wysokości 50 000,00 zł wystawione
  nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty,
 4. złożenie wraz z ofertą zaakceptowanego wzoru umowy,
 5. złożenie wraz z ofertą oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do formularza oferty.

Zamawiający udostępnia oferentom w dniach 2.07.2017 r. – 04.07.2017 r. obiekt
przy ul. Ceramicznej 20 celem dokonania oględzin terenu, obiektów i urządzeń, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby oferent przed złożeniem oferty uczestniczył w oględzinach oraz zapoznał się z odpowiednią dokumentacją, uzyskał od Zamawiającego wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

W razie konieczności, dla wyjaśnienia wątpliwości i pytań związanych z przedmiotem zamówienia oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień stronie. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przesłano zapytanie ofertowe.

Zaproszenie do składania ofert na budowę fundamentów z 02.07.2017

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Rzut Fundamentów - projekt

Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Przekrój A-A Podwalina Ściąg stalowy

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła budowa fundamentów pod nową halę tenisową. Prace rozpoczęły się 10 lipca i potrwają do około 22 lipca.

3. Budowa hali o konstrukcji stalowej i roboty towarzyszące

przełom lipiec/sierpień 2017 r.

Wniosek o oferty na kolpleksową wykonawstwo budowy hali tenisowej - udostępniony na stronie 09.07.2017 r.

Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej przystępuje do realizacji zadania pt. „Kompleksowa budowa hali tenisowej wraz z nawierzchnią (podbudowa, chudy beton, wylewka przemysłowa o grubości 15 cm), instalacjami elektrycznymi oraz oświetleniem LED bez stanu zerowego (roboty ziemne pod fundamenty oraz fundamenty i izolacje) oraz bez końcowej warstwy nawierzchni (nawierzchnia dywanowa) wg projektu budowlanego zmiany konstrukcji istniejących dwóch hal namiotowych na jedną halę o konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych i ze zbiornikiem na deszczówkę”. Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio na terenach Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20, 43-346 Bielsko-Biała.

Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej posiada projekt budowlany
z niezbędnymi pozwoleniami dla w/w przedsięwzięcia. Realizacja jest planowana w terminie od dnia 24 lipca 2017 roku do dnia 8 września 2017 roku.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz §11 umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zapraszam
do złożenia oferty na wykonanie w/w robót budowlanych. Podstawą wyboru Wykonawcy, będzie spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego, najniższa cena oferty
(z należnym VAT) za realizację całości zadania oraz termin realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie cenowym jest łączne spełnienie następujących wymagań

 1. wykonanie w ostatnich 5-ciu latach, co najmniej trzech zadań budowlanych o wartości minimum 500.000,00 zł każde i zakresie rzeczowym porównywalnym do inwestycji będącej przedmiotem konkursu (wykaz zadań w załączniku nr 1 do formularza oferty wraz z referencjami),
 2. formalne zapoznanie się oferenta i zaakceptowanie warunków umowy zawartej
  z MSiT,
 3. złożenie wraz z ofertą zaakceptowanego wzoru umowy,
 4. złożenie wraz z ofertą oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do formularza oferty

Zamawiający udostępnia oferentom w dniach 10.07.2017 r. – 14.07.2017 r. obiekt przy ul. Ceramicznej 20 celem dokonania oględzin terenu, obiektów i urządzeń, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby oferent przed złożeniem oferty uczestniczył w oględzinach oraz zapoznał się z odpowiednią dokumentacją, uzyskał od Zamawiającego wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

W razie konieczności, dla wyjaśnienia wątpliwości i pytań związanych z przedmiotem zamówienia oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień stronie. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przesłano zapytanie ofertowe.

UWAGA : W związku ze zmianą projektu umowy w § 8 pkt 1 wydłużamy termin na składanie ofert do 17 lipca 2017 r. do godz. 9:00. Otwarcie kopert nastąpi 17 lipca 2017 r. o godz. 10:00.

Zaproszenie do składania ofert na budowę hali z 09.07.2017

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Rzut przyziemia Rzut Dachu Przekrój A-A Przekrój B-B

Elewacja wschodnia Elewacja Zachodnia Elewacja północna Elewacja południowa

4. Ułożenie ostatecznej warstwy wykładziny dywanowej na hali

początek - 8 październik 2017

planowane ukończenie - 14 października 2017

Hala została oddana do użytkowania